Právní ustanovení

PROHLÁŠENÍ O PRINCIPECH NAKLÁDÁNÍ S DŮVĚRNÝMI INFORMACEMI

Toto prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi popisuje, jak spol. Medtronic nakládá s osobními údaji. Zachování důvěry našich zákazníků, obchodních partnerů a prodejců i pacientů a náš respekt vůči těmto subjektům představuje stěžejní faktor pro pokračování našeho úspěchu. S osobními údaji budeme vždy nakládat:

 • poctivě a jako s přísně tajnými; 
 • náležitě, v souladu s prohlášeními, která vydáváme; 
 • zákonně, v souladu s příslušnými zákony, směrnicemi, předpisy a principy ochrany. 

Kdo je Medtronic?

Medtronic je název, který užíváme, když hovoříme souhrnně o celém našem podniku, včetně Medtronic, Inc., korporace založené ve Spojených státech amerických, a včetně všech společností, které spadají pod kontrolu Medtronic, Inc. jako pobočky či dceřiné společnosti. Když tedy užíváme výrazy jako my nebo naše, máme na mysli Medtronic.

Kdy platí tyto principy nakládání s důvěrnými informacemi?

Tyto principy o nakládání s důvěrnými informacemi se vztahují na případy, kdy zpracováváme osobní informace získané z evropských států. Tyto principy o nakládání s důvěrnými informacemi se vztahují na data, která získáme přímo od daných osob, jakož i na data, která získáme od osoby (nebo společnosti) o jiné osobě. Když tedy v rámci tohoto prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi užíváme výrazy „Vy”, „Vám“, „mě” a „já”, máme na mysli jedince, jehož osobní údaje zpracováváme, ať jsme již získali tyto informace přímo od dané osoby nebo od někoho jiného.

Toto prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi se nevztahuje na případy, kdy:

 • zpracováváme informace o našich zaměstnancích v rozsahu jejich zaměstnaneckého vztahu k naší společnosti; 
 • zpracováváme informace v případech, kdy vstoupilo v platnost odvolání, kdy jsme vydali jinou strategii, podmínky užívání nebo jiné oznámení, které uvádí, že tato strategie se na daný případ nevztahuje nebo že zde platí jiný postup nebo oznámení; 
 • zpracováváme informace, které Vás jako jednotlivce neidentifikují, včetně osobních informací (jejichž přesnou definici naleznete níže), které jsme zbavili možnosti identifikace takovým způsobem, že je nelze dále použít k identifikaci Vaší osoby. 

Co je to zpracování dat?

Zpracování dat je jakákoliv sada operací s osobními informacemi, ať již prováděná automaticky či nikoli, včetně sběru, užívání, odhalování, adaptace, alterace, úpravy, vyhledání, kombinace, blokování, vymazání, převedení, zničení, zaznamenání, organizace, uschovávání nebo užívání osobních informací.

Co jsou to osobní informace?

Osobní informace jsou informace, které se vztahují k Vaší osobě a které můžeme užít ke konkrétní identifikaci Vaší osoby, např. Vaše:

 • jméno 
 • telefonní číslo 
 • e-mailová adresa 
 • datum narození 
 • adresa 
 • rodné číslo nebo jiný identifikační údaj 
 • číslo účtu 
 • jakékoliv další informace, které Vás identifikují nebo by Vás mohli identifikovat a které se vztahují k Vaší osobě 


Osobní informace určité povahy lze považovat za choulostivé informace. Definici choulostivých informací najdete níže. Při užívání výrazu osobní informace v rámci tohoto prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi zahrnujeme do tohoto termínu automaticky i choulostivé informace, pokud není specificky uvedeno jinak.

Kdy a jakým způsobem získává Medtronic osobní informace?

Medtronic může získat osobní informace nejrůznějším způsobem. Například:

 • Na některých místech na našich webových stránkách máte možnost nám zaslat své osobní informace. Můžete například vyplnit registrační formulář, průzkum nebo e-mailový formulář. Můžete si rovněž zvolit, zda nám povolíte, abychom identifikovali Vaše návštěvy na našich webových stránkách přímo pod Vaším jménem, a v takovém případě pak budete požádání o určité osobní informace. Díky těmto informacím se pak Vaše návštěvy našich webových stránek pro Vás stanou větším přínosem. Kombinací těchto informací s neosobními informacemi, které získáváme prostřednictvím cookies, pak budeme schopni identifikovat Vaše předchozí návštěvy našich webových stránek. 
 • Osobní informace od Vás můžeme získat v okamžiku, kdy nás kontaktujete se žádostí o informace nebo kvůli našim produktům a službám. 
 • Osobní informace o Vaší osobě rovněž můžeme získat v průběhu obchodních transakcí s našimi zákazníky, prodejci a jinými obchodními kontakty.

Jak Medtronic zpracovává osobní informace?

Vaše osobní informace můžeme zpracovat (s výjimkou choulostivých informací, o kterých se pojednává zvlášť níže):

 • abychom reagovali na Vaše požadavky a dotazy; 
 • k realizaci smlouvy nebo smluvních jednání s Vámi nebo o Vás; 
 • k tvorbě záznamů včetně záznamů Vašich osobních informací; 
 • abychom Vás kontaktovali prostřednictvím e-mailu (nebo s Vaším svolením jiným způsobem) s informacemi, které by Vás mohly zajímat, včetně informací o klinických zkouškách a produktech a službách našeho podniku i jiných; 
 • z analytických důvodů a kvůli výzkumu, vývoji a zdokonalování programů, produktů, terapií, služeb a obsahu; 
 • abychom odstranili Vaše osobní identifikační údaje (Vaše jméno, e-mailovou adresu, číslo sociálního zabezpečení (*rodné číslo) atd.). V takovém případě pak nejste nadále identifikovatelní jako jeden unikátní jedinec. Od okamžiku, kdy tyto informace zbavíme možnosti identifikace, se informace stávají neosobními informacemi a dále nepodléhají tomuto prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi; 
 • abychom Vám přizpůsobili přístup na naše webové stránky například tím, že Vás budeme informovat o nových prvcích, které by Vás mohly zajímat; 
 • k uplatňování tohoto prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi a k ochraně našich práv nebo majetku jiným způsobem; 
 • k ochraně Vašich životních zájmů nebo zdraví, bezpečnosti a prospěchu někoho jiného; 
 • abychom dodržovali zákon nebo směrnice, soudní nařízení nebo jiné zákonné povinnosti; 
 • pro naše další legitimní zájmy, pokud takové zpracování nespravedlivě neovlivní Vaše práva a svobody; 
 • jinými způsoby, se kterými budete souhlasit. 

Co se rozumí choulostivými informacemi?

Některé druhy osobních informací lze označit za choulostivé informace. Choulostivé informace jsou osobní informace, které odhalují stav nebo se vztahují k Vašemu zdraví (například sériové číslo Vašeho přístroje nebo datum implantace), Váš rasový nebo etnický původ, náboženské nebo filozofické vyznání, sexuální život, politickou příslušnost nebo členství v odborové organizaci.

Získá nebo zpracuje Medtronic choulostivé informace odlišným způsobem než osobní informace?

Medtronic získá nebo zpracuje Vaše choulostivé informace výhradně:

 • způsobem, ke kterému jste dali svůj výslovný souhlas; 
 • k ochraně Vašich životních zájmů v případech, kdy není možné dát nebo rozumně vyžádat výslovný souhlas; 
 • v souladu se zákony daného státu; 
 • v případech, kdy je jejich zpracování nezbytné pro lékařské účely a kdy jsme za daných okolností vázáni povinností mlčenlivosti, která je ekvivalentní povinnosti mlčenlivosti poskytovatele zdravotní péče; 
 • k vznesení, uplatňování nebo obhajobě právního nároku. 

Například:

 • Můžeme získat choulostivé informace o pacientech od našich zákazníků, prodejců nebo jiných obchodních kontaktů v rámci poskytování terapie nebo technické podpory našich produktů a služeb. 
 • Můžeme získat choulostivé informace o pacientech v okamžiku, kdy přijímáme dotazy a návrhy ohledně našich produktů a služeb. 
 • Můžeme získat choulostivé informace, jak vyžaduje Americká správa pro potraviny a léčiva (U.S. Food and Drug Administration) nebo evropské a jiné vládní orgány, abychom zajistili bezpečné a efektivní užívání našich výrobků a služeb. 
 • Můžeme získat choulostivé informace o účastnících klinických zkoušek, studií a jiných výzkumných iniciativ. 
 • Můžeme získat choulostivé informace přímo od Vás, pokud nám je dobrovolně poskytnete. 

Použije někdy Medtronic osobní informace k tomu, aby mě kontaktoval v marketingových záležitostech?

Je možné, že Vás budeme pravidelně kontaktovat osobně, e-mailem, faxem, poštou nebo telefonicky, abychom Vám poskytli informace týkající se programů, produktů, služeb a obsahu, které by Vás mohli zajímat, pokud nás však neinformujete, že si nepřejete dostávat marketingové informace nebo informace o marketingových průzkumech. Pokud příslušné zákony vyžadují, abychom získali Váš výslovný souhlas dříve, než Vám zašleme určitý druh marketingového materiálu, pak Vám takový materiál budeme zasílat pouze po obdržení Vašeho výslovného souhlasu.

Co když si již nepřeji dostávat marketingové informace od Medtronicu?

Pokud si již nepřejete dostávat od naší společnosti marketingové materiály nebo marketingové průzkumy, nebo si přejete, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní informace jakýmkoliv jiným způsobem, pak nás prosím kontaktujte, jak je popsáno na konci tohoto prohlášení, a informujte nás o druhu materiálů, které si již nepřejete dostávat. Pokud jste navíc od nás obdrželi nebo v budoucnu obdržíte jakoukoliv e-mailovou zprávu, pak bychom Vás rádi upozornili na skutečnost, že každý e-mail, který zasíláme, obsahuje jednoduchý automatizovaný způsob, pomocí kterého můžete zajistit, abyste již naše e-mailové zprávy nedostávali.

Sdílí někdy Medtronic osobní informace s třetími stranami?

Medtronic nebude sdílet Vaše osobní informace s nezapojenou třetí stranou bez Vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy toto prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi stanoví jinak.
 
V rámci běžných obchodních aktivit budeme sdílet některé osobní informace se společnostmi, které najímáme, aby naším jménem prováděly určité služby a úkoly. Například můžeme využít jiné prodejce nebo dodavatele k dovozu našich produktů. V takových případech poskytujeme prodejcům nebo dodavatelům informace ke zpracování Vaší objednávky, jako je Vaše jméno a poštovní adresa. Ve všech případech, kdy sdílíme Vaše osobní informace se třetími stranami, neposkytujeme dané třetí straně svolení k jejich přechovávání, odhalení nebo používání, s výjimkou poskytnutí služeb, o jejichž poskytnutí jsme danou třetí stranu požádali.
 
Neprodáme, nevyměníme nebo nebudeme publikovat Vaše osobní informace, kromě ve spojení s prodejem podniku, fúzí, likvidací nebo akvizicí.
 
Je možné, že budeme vázáni zákonem poskytnout Vaše osobní informace v reakci na soudní příkaz, předvolání, povolení k prohlídce, určitý zákon nebo směrnici. Při vyšetřování a stíhání návštěvníků webových stránek, kteří porušují naše pravidla nebo se pouštějí do jednání, které škodí ostatním návštěvníkům (či je nelegální), může naše společnost spolupracovat s orgány pro prosazení práva.
 
Vaše osobní informace můžeme odhalit třetím stranám v případech, kdy cítíme, že odhalení je nezbytné k/ke:
 • uplatňování tohoto prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi; 
 • ochraně našich práv a vlastnictví; 
 • ochraně zdraví, bezpečnosti nebo prospěchu jiné osoby; 
 • splnění zákona nebo normy, soudního příkazu nebo jiného zákonného procesu. 

Postoupí někdy Medtronic mé osobní informace dále do jiných zemí, než je země, ve které se nacházím?

Medtronic může dále postoupit informace mimo území země, ve které byly získány, do jakékoliv země nebo na jakékoliv území v rámci Evropského hospodářského prostoru a do jakékoliv země, kterou Evropská unie uznává jako zemi s adekvátní ochranou důvěrných informací. Informace dále postoupíme do jiných oblastí, pouze pokud:

 • je takové postoupení nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností Medtronic nebo k předsmluvním opatřením přijatým v reakci na Váš požadavek; nebo 
 • pokud s postoupením souhlasíte; nebo 
 • pokud budou postoupená data v dané zemi adekvátně chráněna smluvně nebo prostřednictvím jiného nástroje ochrany. 

Medtronic má dohody se všemi svými dalšími kancelářemi a filiálkami a zajišťuje tak, že postoupení osobních informací mezi společnostmi Medtronic je adekvátně chráněno, včetně postoupení osobních informací (které mohou zahrnovat i choulostivé informace) společnostem Medtronic ve Spojených státech amerických.

Co se stane, když dojde ke změně v prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi?

Pokud se rozhodneme provést podstatnou změnu v tomto prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi, pak popíšeme všechny hlavní změny v této části tohoto prohlášení. Aktuální znění tohoto prohlášení i všechna jeho předchozí znění najdete na webových stránkách své země nebo nás můžete kontaktovat na níže uvedené adrese.

A co zabezpečení osobních informací?

K ochraně Vašich osobních informací před ztrátou, zneužitím a neautorizovaným přístupem, odhalením, alterací nebo zničením využíváme přiměřené fyzické, administrativní i technické zabezpečení. Rovněž omezujeme přístup k Vašim osobním informacím těm zaměstnancům nebo dodavatelům, kteří potřebují znát tyto informace ke své práci. Měli byste si však být vědomi toho, že žádný internetový přenos není nikdy 100% bezpečný nebo bezchybný. Zejména e-mail zaslaný nám nebo od nás nemusí být vždy bezpečný a měli byste zvláště uvážit, jaké informace nám e-mailem zasíláte.

Jak dlouho Medtronic uchovává mé osobní informace?

Informace nebudeme uchovávat déle, než je potřeba. V mnoha případech je nutné uchovávat osobní informace po značně dlouhou dobu, aby byly takové informace přístupné v okamžiku a pro případ, že vzniknou dotazy nebo spory. Doba uchovávání informací se určuje zvlášť pro každou osobní informaci, kterou získáme, s ohledem na požadavky vztahující se k příslušné situaci a také s ohledem na potřebu zničit zastaralé, neužívané informace při nejbližší rozumné příležitosti. 
S Vašimi osobními informacemi budeme i nadále zacházet v souladu s prohlášením o principech nakládání s důvěrnými informacemi a to po celou dobu, po kterou je přechováváme.

Existují nějaké dodatečné principy nakládání s důvěrnými informacemi, které se vztahují k webovým stránkám společnosti Medtronic?

Odkazy. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované jinými stranami. Odkazy poskytujeme proto, abychom zajistili Vaše pohodlí, ale nezkoumáme, nekontrolujeme ani nemonitorujeme praktiky nakládání s důvěrnými informacemi na webových stránkách provozovaných jinými subjekty. Nezodpovídáme za provoz webových stránek třetích stran nebo za Vaše obchodní jednání s těmito subjekty.
 
Naše webové stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované společností Medtronic. Toto prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi se vztahuje pouze na webové stránky společností Medtronic v Evropě, a mohou existovat drobné rozdíly mezi prohlášeními vyvěšenými v jednotlivých zemích v Evropě. Kdykoliv tedy následujete odkaz z těchto webových stránek na jiné webové stránky, dokonce i na jiné webové stránky provozované Medtronicem, doporučujeme, abyste se seznámili s praktikami nakládání s důvěrnými informacemi daných webových stránek.

Cookies

Medtronic může na svých stránkách využívat cookies. Cookies jsou textové soubory, které při Vaší návštěvě umístíme mezi soubory prohlížeče na Vašem počítači. Cookies mohou být uloženy na hard disku Vašeho počítače. Informace, které získáváme prostřednictvím cookies, jsou neosobní povahy. Pokud to Váš prohlížeč umožňuje, máte vždy možnost naše cookies odmítnout, v takovém případě ale nemusejí některé části našich webových stránek plně fungovat. Nepovolíme třetím stranám, aby umístily vlastní cookies na našich webových stránkách.

Jak kontaktovat Medtronic

Snažíme se udržovat naše záznamy s Vašimi informacemi přesné. Pokud si kdykoliv povšimnete, že jsou Vaše informace nekompletní, nepřesné nebo neaktuální, nebo pokud máte jakékoliv dotazy nebo poznámky k prohlášení o principech nakládání s důvěrnými informacemi, pak nás prosím neváhejte kontaktovat na:
 

Medtronic Czechia s.r.o.
Řevnická 170/4
(Oregon House)
155 21 Praha - Třebonice
Czech Republic
 
NON-STOP HELPLINE A ZÁKAZNICKÝ SERVIS:
Tel.: +420 233 059 059
Fax: +420 233 059 555
 
Verze: prosinec 2012

Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů se mohou vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře.  Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách. Informace k indikacím, kontraindikacím, preventivním opatřením, varováním a možným nežádoucím účinkům naleznete v produktovém návodu pro uživatele.  

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl.    
MiniMed®, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink jsou značky spol. Medtronic, Inc. CONTOUR je značka společnosti Ascensia Diabetes Care.